Verwacht

978 94 93127 16 6

Gezonde Stad
Uitsluiting en ontmoeting in de publieke ruimte

Klasien Horstman & Mare Knibbe
ISBN 978-94-93127-21-0
204 pag. / € 25,50

Verschijnt 7 oktober 2022


De gezonde stad is in opmars. Volgens politici en professionals kan gezonde-stedenbeleid helpen om gezondheidsverschillen tussen mensen te verminderen. Maar wat is een gezonde omgeving eigenlijk, hoe komt kennis over de gezonde stad tot stand en welke kennis telt?
Dit boek introduceert een verrassend perspectief op de Gezonde Stad. De auteurs analyseren de publieke ruimte als een vehikel voor ontmoeting, veerkracht, veiligheid en gezondheid. Tegenover kwantitatieve indicatoren voor een gezonde stad stellen zij ervaringen van mensen die in de stad maar weinig aan het woord komen. Wat leren deze verhalen over de dynamiek van ongelijkheid in de publieke ruimte? Welke kansen biedt de stad op ontmoeting, uitsluiting en veerkracht?

Klasien Horstman studeerde sociologie, filosofie en weten- schaps- en techniek studies. Ze is hoogleraar Filosofie van de Publieke Gezondheidszorg bij de vakgroep Health, Ethics and Society aan de Universiteit Maastricht. Ze onderzoekt hoe wetenschap, politiek en maat- schappij sociale gelijkheid en ongelijkheid construeren, in Nederland maar ook wereldwijd. Ze onderzoekt ongelijkheid en gezondheid in de stad, in de buurt en op de werkplek, maar ook in vaccinatie- programma’s of antibioticaresistentie-preventie. Samen met Mare Knbibe en promovenda Sanne Raap heeft ze de Universiteitmetdebuurt ontwikkeld.
Zie: www.klasienhorstman.nl en www.universiteitmetdebuurt.nl

Mare Knibbe is universitair docent Filosofie van Gezond- heidswetenschappen bij de vakgroep Health, Ethics and Society aan de Universiteit Maastricht. Ze heeft een achtergrond in religiestudies en zorgethiek en werkt nu op het terrein van stads- sociologie. Daarbij heeft ze vooral aandacht voor mensen die worstelen met bestaansonzekerheid en de betekenis van de publieke ruimte. Met een etnografische en participatieve aanpak laat ze mensen zelf aan het woord over hun ervaringen met gezondheid en leefomgeving.

 

978 94 93127 22 7Alles wat ik wilde zeggen maar niet zei
Brieven aan mijn psychiater

Anne van Winkelhof
ISBN 978-94-93127-22-7
circa 96 pag. / € 19,99

Met een voorwoord van Anne Marsman

Verschijnt najaar 2022

Sinds de eerste ontmoeting in 2018 schrijft Anne van Winkelhof brieven aan haar psychiater, bij wie ze in therapie is. De brieven geven een uitzonderlijk kijkje in een therapieproces, nemen je mee de spreekkamer in en tonen het verloop van een therapeutische, maar vooral menselijke relatie.
Alles wat ik wilde zeggen maar niet zei gaat over een zoektocht naar contact, intimiteit, naar gezien en erkend voelen, en is een onderzoek naar een taal die past. Een taal die voorbij gaat aan psychiatrisch vakjargon. Een taal waarmee Anne zich verbonden voelt, omdat zij zich daarmee duidelijk kan maken aan de ander en zij de ander – eindelijk ­– haar woorden toevertrouwt.

"Weet waar je aan begint wanneer je zegt dat het tijd is om meer mijzelf te laten gaan in ons contact. Bij vlagen voel ik zo ontzettend veel en het wordt een uitdaging om die gevoelens in goede banen te leiden. Niet in het laatste geval omdat jij nogal snel je eigen grondgebied gaat verdedigen. Ik herinner me sessies waarin ik met mijn gevoeligheid iets te dichtbij kwam en je de waakhonden op me afstuurde. Weet je nog die keer dat je zei ‘Ik heb al een vrouw’ en ik me ontdaan afvroeg of ik je ten huwelijk had gevraagd?"

 

978 94 93127 23 4

Onderwijs voor vluchtelingen
Van Niets naar iets Moois

Karin Schreuder
ISBN 978-94-93127-23-4
circa 128 pag. / € 24,50

Verschijnt najaar 2022

 

Hoe creëer je een veilige, inspirerende en productieve leeromgeving voor kinderen van vluchtelingen? Deze deels getraumatiseerde jongeren spelen samen met hun docenten de hoofdrol in dit boek.
Zij blijken in staat om zonder gemeenschappelijke taal en cultuur en veelal met beperkte middelen iets moois te ontwikkelen. Hoe valt er een balans te vinden tussen het leren van Nederlandse waarden en normen, het hervinden van vertrouwen in zichzelf en elkaar, en het regelen van wifi, een kopieer-apparaat, pennen en schriftjes?

Karin Schreuder
– coördinator van Internationale Schakelklas (ISK) De Toekomst – beschrijft dit proces van binnenuit, stap voor stap, met humor en gevoel voor detail. Zij is coach, projectleider, NT2-docent en bovenal verbinder.

 

Binnenkort meer over andere te verschijnen boeken die ertoe doen.

 

 

 

 

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!