Planning als gesprek

Planning als beleid

Boekinformatie

Ondertitel
Grondslagen voor ruimtelijke planning en beleid in de eenentwintigste eeuw
Auteur
Wim de Haas
ISBN
978-90-77024-19-5
NUR
755/759
Pagina's
232
Prijs
€ 24,50

Wat hebben Kant en Lyotard met planologie te maken? Wim de Haas verheldert in zijn 'grondslagen voor ruimtelijke planning en beleid' hoe beide wetenschappers licht werpen op een geheel nieuwe aanpak van de planologie.
In de jaren zestig van de vorige eeuw verscheen het boek 'Moderne Planologie' van Steigenga. Het woord modern in de titel betekende toen niet meer dan eigentijds. Veertig jaar later echter blijkt de titel goed gekozen, omdat die de toenmalige tijdgeest – geloof in vooruitgang, maakbaarheid en rationaliteit – treffend typeerde. Dit boek beschrijft een andere planologie. Een planologie die niet uitgaat van de eenheid in het handelen van de overheid, van de overheid als enige planningssubject, van planning als een methodisch proces of van planning als omvattende vorm van sturing. Het beschrijft juist een planologie die twijfelt aan de mogelijkheid van planning, aan de mogelijkheid om gezamenlijk strategische keuzen over de ruimtelijke ontwikkeling te maken en te realiseren. Deze planologie kan als postmodern worden getypeerd. Postmodern wordt door de auteur gebruikt als typering voor de samenleving aan het begin van de eenentwintigste eeuw, met kenmerken als pluriformiteit, versnelling, globalisering, commercialisering, individualisering of informatisering. Ze vormen het vertrekpunt voor dit boek over strategische ruimtelijke planning.

Dit boek is geschreven voor ieder die werkzaam is in de advisering, voorbereiding of uitvoering van ruimtelijk beleid. Voor studenten is dit boek interessant omdat zij geconfronteerd worden met een andere benadering dan die van de moderne planologie. Ook degenen die actief zijn in planning of beleid op andere terreinen dan de ruimtelijke ordening, zullen in dit boek het nodige van hun gading vinden.

Dr. Eric Bolle, Directielid Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving, Provincie Noord-Brabant over 'Planning als gesprek':
"Dit boek legt uit waarom wij ons de laatste tijd zo ongemakkelijk voelen als het om planologie en ruimtelijke ordening gaat. Ons denken blijft weifelen tussen de almacht-fantasieën van het moderne denken en het postmoderne inzicht dat het houvast ont-breekt. Het lijkt wel alsof wij geen keuze durven maken. Wim de Haas leert ons de stap te zetten naar het postmoderne denken in de planologie. Hij vat planning op als een taal¬handelen met een eigen grammatica, syntaxis en woordenschat. De wijze waarop het boek invulling geeft aan het kernbegrip ‘aandacht’ maakt het tot een sleuteltekst voor iedere ruimtelijke ordenaar."

Prof. dr. Arnold van der Valk, Hoogleraar landgebruiksplanning, Wageningen Universiteit over 'Planning als gesprek':
"Elke planoloog is een beetje filosoof’, schrijft Wim de Haas. Zo’n uitspraak getuigt van moed binnen een beroepsgroep die het diepe denken niet hoog in het vaandel heeft staan. Het is wetenschap op de waakvlam. Doel van zijn wetenschappelijke queeste is het vinden van de wetenschappelijke graal van de ruimtelijke planning, de brug tussen kennis en handelen. Zijn speurwerk voert de lezer door het land van de postmoderne planning, waarin niets is wat het lijkt te zijn. Hoewel de lezer langs de peilloze diepten van het relativisme en de angstaanjagende toppen van de Kantiaanse verlichtingsfilosofie wordt geleid, wacht aan het einde de veilige haven van concrete aanbevelingen. 'Planning als gesprek' is een boek voor ontwerpers, onderzoekers, besluitnemers en uitvoerders in de ruimtelijke ordening, zowel praktiserend als in opleiding."

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!